Verwerkersovereenkomst, privacyverklaring

Verwerkersovereenkomst, privacyverklaring

Verwerkersovereenkomst en Privacyverklaring
                                       
Deze verklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegeven door KIESvoorhetkind.nl gevestigd Oude Schoolstraat 18 te 5257 NA Hedikhuizen.
 
Waar KIEScoach staat kan ook KIESmediator worden gelezen.
 
1. Persoonsgegevens
1.1 Persoonsgegevens die wij verwerken zijn:
 • Voorletters, voornaam en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • KVK nummer
 • Opleiding(en)
 • Functie
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
 • Telefoonnummer (mobiel en/of vast)
 • E-mailadres
 • Website adres
 • Bankrekeningnummer
 • BTW nummer
1.2 Wij verwerken deze gegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en u deze aan ons heeft verstrekt. 
1.3 Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens. 
 
2. Waarom we gegevens nodig hebben
2.1 Als u zich heeft aangemeld voor een scholing of nascholing en/of als KIEScoach geregistreerd staat willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor het volgende.
2.2 U op te nemen in de database waardoor u na het behalen van een certificaat voor iedereen vindbaar bent op de website KIESvoorhetkind.nl. Wilt u niet zichtbaar zijn op de website dan kunt u dat zelf in uw profiel instellen.
2.3 U in de gelegenheid te stellen om gebruik te maken van het besloten deel van de website voor het gebruik en plaatsen van informatie en andere diensten.
2.4 U de mogelijkheid te bieden lid te worden van de besloten Facebookgroep.
2.5 U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
2.6 U te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten, waaronder een periodieke nieuwsbrief. Wilt u niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kunt u dit per email aangeven .
2.7 Om goederen en diensten bij u af te leveren.
2.8 Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 
2.9 Wij kunnen uw gegevens alleen dan voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt zijn, als er tussen beide doelen een nauwe relatie bestaat.
 
3. Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
KIESvoorhetkind.nl houdt zich bij de verwerking van persoonsgegevens aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. We houden ons het recht voor wijzigingen door te voeren in deze verwerkersovereenkomst en privacyverklaring om aan te blijven sluiten bij de laatste stand van zaken.
 
4. Bewaren persoonsgegevens 
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld.
 
5. Delen of verstrekken van persoonsgegevens aan derden
5.1 Uw gegevens worden alleen aan derden verstrekt indien deze uitsluitend nodig zijn voor het uitvoeren van onze afspraken met u of om aan een wettelijke verplichting te voldoen. 
5.2 Met bedrijven die uw gegevens  in onze opdracht verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor de beveiliging en het waarborgen van de vertrouwelijkheid van uw gegevens.
3. Indien u ermee heeft ingestemd/in uw profiel dit heeft ingesteld worden er persoonsgegevens op de website van KIESvoorhetkind.nl getoond. U kunt dit zelf te allen tijde blokkeren door dit op uw profiel aan te geven.
 
6. Website
Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies. Wij gebruiken die om onze website goed te laten functioneren. U kunt door de instelling van uw webbrowser te wijzigen voorkomen dat er cookies op uw computer worden opgeslagen. 
 
7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Al uw bij ons bekende persoonsgegevens kunt u natuurlijk inzien, u kunt ook verzoeken om gegevens te corrigeren of te verwijderen. U kunt zelf persoonsgegevens wijzigen en verwijderen door in te loggen op uw profiel. Wilt u dat alle gegevens worden verwijderd incl. uw registratie als KIEScoach stuur dan een mail aan administratie@kiesvoorhetkind.nl U ontvangt binnen 5 werkdagen reactie van ons.
 
8. Beveiliging
8.1 We hechten grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Door passende technische en organisatorische maatregelen spannen we ons in om uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Wie toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. 
8.2 In het geval we gebruik maken van de diensten van derden, zullen we in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken over de beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen  van misbruik zijn, neem dan contact met ons op.
 
9. Aansprakelijkheid
9.1 De aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, is uitgesloten. Voor zover voornoemde aansprakelijkheid niet kan worden uitgesloten is deze per gebeurtenis (een reeks opeenvolgende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot het vergoeden van directe schade, tot maximaal het bedrag van de door KIESvoorhetkind.nl ontvangen vergoeding voor de registratie van de KIEScoach over de maand voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis. De aansprakelijkheid voor directe schade zal in totaal nooit meer bedragen dan € 25,00.
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan alle schade bestaande uit:
schade direct toegebracht aan stoffelijke zaken (“zaakschade”);
redelijke en aantoonbare kosten om KIESvoorhetkind.nl ertoe te manen de afspraken (weer) deugdelijk na te komen;
redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbende op de directe schade zoals hier bedoeld is; en
redelijke en aantoonbare kosten die een geregistreerde heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade zoals in dit artikel bedoeld.
9.2 De aansprakelijkheid van KIESvoorhetkind.nl voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade die geen directe schade is en daarmee in ieder geval, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade door het niet bepalen van marketingdoeleinden, schade verband houdende met het gebruik van gegevens of databestanden, of verlies, verminking of vernietiging van gegevens of databestanden.
9.3 De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van KIESvoorhetkind.nl of haar bedrijfsleiding.
9.4 Tenzij nakoming door KIESvoorhetkind.nl blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de afspraken slechts indien de geregistreerde KIESvoorhetkind.nl onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en KIESvoorherkind.nl ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat kiESvoorherkind.nl in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
9.5 Iedere vordering tot schadevergoeding door geregistreerde tegen KIESvoorhetkind.nl die niet gespecificeerd en expliciet is gemeld, vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.
 
10. Duur en beëindiging
10.1 Met de toestemming van een KIEScoach tot registratie op de website van KIESvoorherkind.nl verklaart de KIEScoach zich akkoord met deze privacyverklaring. 
10.2 Deze overeenkomst is aangegaan tot het moment dat geregistreerde aan KIESvoorherkind.nl kenbaar maakt niet meer geregistreerd te willen staan.
10.3 Zodra de overeenkomst, om welke reden en op welke wijze dan ook, is beëindigd, zal KIESvoorhetkind.nl alle persoonsgegevens die bij haar aanwezig zijn verwijderen en/of vernietigen.
 
11. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
11.1 De overeenkomst en de uitvoering daarvan worden beheerst door Nederlands recht.
11.2 Alle geschillen, welke tussen Partijen mochten ontstaan zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.
 
Vragen
Bij vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen via administratie@kiesvoorhetkind.nl 
 
december 2018
KIESvoorherkind.nl 
 

KIES werkt samen met